Kunder

Offentlig sektor

Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Miljøverndepartementet,
Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Stortinget, Skattedirektoratet, Riksrevisjonen, Utlendingsdirektoratet, Statens Landbruksforvaltning, Statkraft, Norsk kulturråd, ABM-utvikling, NRK, Innovasjon Norge, Helse Øst, Sykehuset Telemark, Lovisenberg sykehus, Bufetat, Hærens forsyningskommando, Sjøkrigsskolen, Luftfartstilsynet, Europakommisjonens delegasjon, Oslo kommune, Larvik kommune, Søgne kommune, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Back