Kunder

Offentlig sektor

Utenriksdepartementet, DFØ, Stortinget, Riksrevisjonen, Statkraft, Skattedirektoratet, politiet

Forsvarsdepartementet, Miljøverndepartementet,, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Stortinget, Riksrevisjonen, Riksantikvaren, Skatteetaten, Utlendingsdirektoratet, Politidirektoratet, Statens Landbruksforvaltning, Statkraft, Kirkerådet, Norsk kulturråd, ABM-utvikling, NRK, Innovasjon Norge, Avinor, Helse Øst, Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Lovisenberg sykehus, Bufetat, Hærens forsyningskommando, Sjøkrigsskolen, Forsvarsbygg, Luftfartstilsynet, Datatilsynet, Mattilsynet, Europakommisjonens delegasjon, Oslo kommune, Bærum kommune, Larvik kommune, Kristiansand kommune, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Hafslund, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Back